2017

Zmiany dotyczące f-gazów

W związku z wejściem w życie z dniem 23.09.2017 r.  zmiany Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1567) informujemy, że:

  • Obowiązkiem rejestracyjnym oraz kontrolnym nadal objęte są urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze, pompy ciepła, stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnice elektryczne i organiczne obiegi Rankine`a zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, natomiast w przypadku ww. urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy) należy przeliczyć ilość f-gazów z kg na ekwiwalent CO2 (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr IV w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowanych gazów (…)), niniejszym obowiązkiem zostają bowiem objęte urządzenia zawierające co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2  f-gazów;

WAŻNE: Operatorzy urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dostarczonych w miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed 23 września 2017r. są obowiązani do uaktualnienia lub, w stosownych przypadkach zamknięcia lub sporządzenia dla każdego takiego urządzenia odpowiednio Karty Urządzenia  lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do 6 miesięcy od dnia dostosowania Centralnego Rejestru Operatorów (do dnia 23 września 2018r.).

Przepis ten dotyczy również urządzeń, które nie są aktualnie eksploatowane.

Brak uaktualnienia lub, w stosownych przypadkach zamknięcia lub sporządzenia dla każdego takiego urządzenia odpowiednio Karty Urządzenia  lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej podlega karze pieniężnej w wysokości od 600 zł do 3000 zł;

  • Obowiązkiem rejestracyjnym oraz kontrolnym zostają dodatkowo objęte agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni;

WAŻNE: wykonywanie czynności serwisowych dla ww. urządzeń wymaga złożenia dodatkowego egzaminu.

  • Wydłużeniu do 15 dni roboczych uległ zarówno termin sporządzenia Kart Urządzeń i Kart Ochrony Przeciwpożarowej (dotychczas było to 10 dni) jak i termin dokonywania wpisów do ww. Kart (dotychczas było do 5 dni);
  • Wpisu do Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4, mogą dokonywać nie tylko osoby wykonujące te czynności i posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności, ale również osoby posiadające dostęp do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej nadany przez operatora (dokonując wpisu na podstawie protokołu dotyczącego czynności, sporządzonego i podpisanego przez osobę wykonującą te czynności posiadającą certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania tych czynności).
  • W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja kontrolowana zostanie zastąpiona fluorowanym gazem cieplarnianym albo fluorowany gaz cieplarniany zostanie zastąpiony innym fluorowanym gazem cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio dotychczasowej Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i sporządzić nową Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej;
  • W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja kontrolowana albo fluorowany gaz cieplarniany zostaną zastąpione substancją alternatywną niebędącą substancją kontrolowaną ani fluorowanym gazem cieplarnianym, należy dokonać zamknięcia odpowiednio Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

WAŻNE: Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy prowadzić oddzielnie dla każdego urządzenia, w tym także dla wyłączonego z eksploatacji lub użycia nieprzekazanego do unieszkodliwienia, zawierającego substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane;

  • Zwraca się uwagę, że jeżeli w wyniku weryfikacji Instytutu Chemii Przemysłowej, będzie wynikać, że dane zawarte w Karcie Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają błędy, operator będzie obowiązany do dokonania korekty w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji.
  • Do dnia 23 marca 2018r., zmianie ulegnie zakres danych umieszczanych w Kartach Urządzeń i Kartach Ochrony Przeciwpożarowej, o czym użytkownicy Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zostaną poinformowani drogą mailową (informacja zostanie przesłana na adresy poczty elektronicznej podane przez użytkowników w CRO);
  • Ponadto, przewidziano rozwiązanie polegające na zamieszczaniu wzorów dokumentów tylko w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast wydawania rozporządzeń określających te wzory (te dokumenty to m.in. wzory: Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej);

 

BARDZO WAŻNE: Przypominamy, że Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakładamy dla pojedynczych obiegów chłodniczych.