01 lutego 2024

Baza danych o odpadach BDO

Baza danych o odpadach i gospodarce

Czym jest rejestr BDO?

Jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Działa od 24 stycznia 2018 r. Powstał w celu uporządkowania prowadzonej w sposób papierowy dokumentacji na rzecz elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

Obowiązek dokonania wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje msarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • produkują lub importują opakowania lub kupują od firm zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Do rejestru należy wpisać się na wniosek lub wytwórcy wpisywani są z urzędu.

Sprawozdawczość 2024

Zgodnie z art. 75, ust 1, pkt. 1 oraz art. 237aa Ustawy o odpadach – roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
Zgodnie z art. 180a Ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

BDO - za co można otrzymać karę?

Za brak wprowadzania danych do BDO

Zgodnie z art. 180 Ustawy o odpadach: Kto, wbrew obowiązkowi nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów, podlega karze grzywny w wysokości 1000 - 1 000 000 zł.

Za niezłożenie rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i sposogach gospodarowania nimi

Zgodnie z art. 180a Ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Inspektorzy ochrony środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłaszanymi do rejestru. 

Zgodnie z art. 178 Ustawy o odpadach, kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru podlega karze grzywny.

Za brak wpisu, zmianę w we wpisie

Zgodnie z art. 179 Ustawy o odpadach, kto nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym podlega karze aresztu lub grzywny.

Za prawadzenie działalności bez wpisu

Zgodnie z art. 194 pkt. Ustawy o odpadach, kto prowadzi działalność w zakresie o którym mowa w art. 50 ust. 1 bez wymaganego wpisu do rejsteru podlega administracyjnej karze pieniężnej wysokości 1000 - 1 000 000 zł.

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.