ESG

Czym jest raportowanie ESG?

To obowiązek ujawniania zagadnień środowiskowych, społecznych i pracowniczych wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Dotyczył on jednostek będących podmiotami interesu publicznego zatrudniających więcej niż 500 pracowników i spełniających jedno z dwóch kryteriów finansowych. Jednak po publikacji dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive rozszerzony zostaje zakres firm objętych obowiązkiem raportowania. Stopniowo będzie on rozszerzany na spółki duże, następnie średnie i małe notowane na giełdzie.

pakiet esg

Jak wygląda ta usługa?

Pomagamy Państwu w budowie matrycy istotności. Wspólnie wybieramy aspekty istotne, których ujawnienie przedstawiamy w sposób obiektywny. Pomagamy w ustanawianiu celów środowiskowych.

Co otrzymają Państwo wybierając usługę ESG?

raport ESG

Kompletny raport ESG powiązany ze strategią biznesową spółki zgodny z oczekiwaniami odbiorców raportu

Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści płyną z raportowania ESG dla przedsiębiorstw?

Potocznie nazywane raportowanie ESG stanowi raportowanie zrównoważonego rozwoju które poprzez wdrożenie dyrektywy CSRD zrównuje istotność informacji niefinansowych z informacjami finansowymi. Oznacza to, że informacje niefinansowe będą publikowane jako część sprawozdania działalności. Za błędy i pominięcia przewidziane są identyczne kary jak w przypadku sprawozdań finansowych. Podlegać one będą badaniom przez biegłych rewidentów. Zatem w przypadku wybranych podmiotów raportowanie ESG będzie obowiązkiem.

Czy raportowanie ESG jest obowiązkowe?

Raportowanie ESG wchodzi stopniowo zgodnie z poniższym harmonogramem:
od 1 stycznia 2024 r. (raportowanie w 2025)
Duże jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki dominujące dużych grup mające > 500 pracowników oraz spełniające jeden z następujących kryteriów: obrót netto > 40 mln EUR i/lub suma aktywów > 20 mln EUR
od 1 stycznia 2025 r. (raportowanie w 2026)
Spełniające dwa z następujących kryteriów: ponad 250 pracowników, obrót netto> EUR 40 mln EUR, suma aktywów > 20 mln EUR
od 1 stycznia 2026 r. (raportowanie w 2027)
Spełniające dwa z następujących kryteriów: ponad 10 pracowników, obrót netto > 700 tys. EUR, suma aktywów> 350 tys. EUR (możliwość przesunięcia do 2028)

Jakie aspekty są uwzględniane w ramach raportowania ESG?

W raportowaniu uwzględniane są aspekty istotne z zakresu kwestii środowiskowych i klimatycznych, kwestii społecznych i tych dotyczących ładu korporacyjnego. Czyli wypływu spółki na klimat oraz klimatu na nią, ryzyk dotyczących kwestii społecznych oraz uprawnień zarządu, rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia akcojariuszy.

Jakie są kryteria oceny w ramach raportowania ESG?

Informacje, które umieszczane są w raporcie powinny być zrozumiałe, istotne, weryfikowalne, porównywalne i odzwierciedlające stan faktyczny. Biegli rewidenci poddając ocenie takie sprawozdanie nie powinni mieć wątpliwości co do rzetelności przekazywanych informacji.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy