PAKIET ESG

Co to jest ESG?

Skrót ESG pochodzi od wyrazów Environmental, Social i Governance, które stanowią trzy wymiary zrównoważonego rozwoju. Dyrektywą 2014/95/UE wprowadzono wymóg przekazywania przez duże jednostki oraz grupy informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Komisja Europejska zauważyła, że nastąpił wzrost zapotrzebowania na informacje na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza ze strony społeczności inwestorów. Ten wzrost zapotrzebowania wynika ze zmiennego charakteru ryzyk dla jednostek i rosnącej świadomości inwestorów na temat konsekwencji finansowych tych ryzyk. Dotyczy to w szczególności ryzyk finansowych związanych z klimatem. (źródło: Dyrektywa 2022/2464)

zobacz więcej
pakiet esg
raportowanie esg

Kogo obejmuje raportowanie ESG?

Raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju obejmie wszystkie spółki podlegające pod dyrektywę 2022/2464 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zgodnie z harmonogramem zaproponowanym w dyrektywie:

  • Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1,2 i 3 (w całym łańcuchu wartości)
  • Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Identyfikacja ryzyk klimatycznych

Spółki będą raportowały wg jednolitych standardów Europen Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Czym są ESRS?

Jest to zestaw standardów wydanych przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych, które dotyczą zagadnień związanych ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym.

ŚRODOWISKO

ESRS E1 – Zmiana klimatu

ESRS E2 – Zanieczyszczenia

ESRS E3 – Zasoby wodne i morskie

ESRS E4 – Ekosystem i bioróżnorodność

ESRS E5 – Zasoby i gospodarka w obiegu zamkniętym

SPOŁECZEŃSTWO

ESRS S1 – Zatrudnienie

ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości

ESRS S3 – Otoczenie społeczne

ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi

ŁAD KORPORACYJNY

ESRS G1 – Praktyki biznesowe

Czym jest usługa?

Pakiet ESG zawiera w sobie zakres pakietu Prawo oraz pakietu Ślad Węglowy. Klient otrzymuje konsultacje prawne w obszarze ochrony środowiska, wyliczamy jego ślad węglowy, ale również gromadzimy niezbędne informacje wg standardów ESRS przede wszystkim w obszarze środowisko. Możemy pomóc w definiowaniu celów oraz interpretacji danych, ponieważ bardzo dobrze rozumiemy specyfikę obiektu. Jest to możliwe dzięki przejęciu i realizowaniu w imieniu klienta obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska. Z początkiem IIQ każdego roku przygotowujemy klientom roczne zestawienie danych.

porozmawiajmy o współpracy
pakiet esg

Dla kogo jest ta usługa?

Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy raportują lub zamierzają raportować informacje zrównoważonego rozwoju wg wskaźników ESRS.

Jakie korzyści wynikają z wyboru pakietu ESG?

RAPORT

informujący o śladzie węglowym

OPIEKUN OBIEKTU

czuwający nad zagadnieniami środowiskowymi firmy

PROTOKÓŁ Z AUDYTU

pigułka spersonalizowanej wiedzy środowiskowej

TERMINOWOŚĆ

składanych sprawozdań, oświadczeń czy formularzy

RYZYKA KLIMATYCZNE

Informacje o ryzykach klimatycznych w miejscu prowadzenia działalności

RAPORT ESG

uwzględniający ujawnienia istotne dla działalności

budowa mapy istotności i propozycję ujawnień wskaźników środowiskowych, społecznych oraz wskaźników ładu korporacyjnego

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy