18 stycznia 2024

Raport KOBiZE - kto podlega i jak wygląda raportowanie

Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji

Raport KOBiZE

Raport KOBiZE to zbiór informacji służących do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza. Złożenie raportu odbywa się elektronicznie poprzez konto w Krajowej bazie tzw. KOBiZE.
Raport KOBiZE za 2023 r. należy złożyć do 29 lutego 2024. (art. 7 ust. 1. Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.)

Rejestracja KOBiZE

Rejestracji konta należy dokonać na stronie krajowej bazy i postępować zgodnie z instrukcją wypełniania formularza rejestracyjnego.
Złożenie formularza możliwe jest po potwierdzeniu tożsamości przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Można tego dokonać przy użyciu bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-Dowodu lub USE eID.
Cały proces zakładania konta i rejestracji jest bardzo intuicyjny. W razie problemów można skorzystać z dokumentów instruktażowych umieszczonych w na stronach portalu.
Cały proces rejestracji może zając do 21 dni.
Jednym z dokumentów które należy dostarczyć do formularza rejestracyjnego jest pełnomocnictwo. Wzór pełnomicnictwa można pobrać z naszej strony internetowej. Powinno być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto podlega pod obowiązek złożenia raportu?

Pod obowiązek złożenia raportu KOBiZE podlega każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. Jeżeli jako podmiot korzystający ze środowiska (np. przedsiębiorca) posiadasz samochody służbowe z których korzystasz, powodujesz emisję do powietrza – więc powinieneś taki raport przygotować i złożyć.
Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została zawarta w art. 3 pkt. 20 Ustawy prawo ochrony środowiska. W skrócie można napisać, że jest to przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Podmiotem korzystającym ze środowiska są także jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. szkoła, szpital) oraz osoby fizyczne niebędące podmiotem a korzystają ze środowiska w zakresie w jakim korzystanie wymaga pozwolenia.

Wskaźniki emisji

Do obliczeń wielkości emisji na potrzeby raportowania KOBiZE będziesz potrzebować wskaźników emisji, którymi nazywa się ilość zanieczyszczeń emitowanych przez dane paliwo zużyte przez instalacje. 
Najlepiej wskaźników emisji szukać na stronie KOBiZE w zakładce Instrukcje/Materiały pomocnicze.  

Przykład: 

Podmiot korzystający ze środowiska eksploatuje instalację tryskaczową. W 2022 r. zużyto 480 l ON. Ile wynosi emisja pyłu do powietrza?
Założenia:
Paliwo – 480 l ON –>co w przeliczeniu na masę daje 0,403 Mg
Wartość opałowa paliwa – 45000 kJ/kg

Obliczenia ilości pyłu wyemitowanego przez instalację tryskaczową
0,403 Mg * 4300 kJ/kg * 2 g/GJ / 1000000 = 0,34 kg

 

W celu weryfikacji czy należy złożyć sprawozdanie lub raport zachęcam do kontaktu przez formularz kontaktowy.

 

Inne ważne terminy

- sprawozdanie o wytworzonych odpadach do Urzędu Marszałkowskiego tzw. sprawozdanie BDO - do 15 marca
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego - do 31 marca (zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat)

W celu weryfikacji czy należy złożyć sprawozdanie lub raport zachęcam do kontaktu przez formularz kontaktowy.

 

Podstawa prawna na dzień 18.01.2024 r.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadziła obowiązek składania przez podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Zgodnie z ww. Ustawą dane te zbierane są przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego (art. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 7 ww. ustawy:
2. W przypadku, gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia
i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację.
prowadzący instalację rozumie - się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie (art. 3, pkt 31 ustawy Prawo ochrony środowiska).
2a. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska przejmuje inny podmiot, obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu za ten rok, spoczywa na tym podmiocie, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2b. Jeżeli nowy podmiot korzystający ze środowiska nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu, każdy z nich sporządza i wprowadza raport za okres, w którym prowadził działalność objętą obowiązkiem sporządzenia raportu.
3. Wielkości emisji zawarte w raporcie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji.


 

 

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.