14 marca 2024

Rejestracja w bazie BDO po terminie

Rejestracja w bazie BDO po terminie

Rejestracja w bazie BDO po terminie

Rejestracja w bazie BDO po terminie, powinna być dokonana niezwłocznie, aby uniknąć potencjalnej kary. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega każe administracyjnej w wysokości 5 000 zł – 1 000 000 zł.

Zanim dokona się rejestracji działalności należy sprawdzić czy podlega ona obowiązkowi wpisu do systemu BDO.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa. Wpisu do rejestru na wniosek, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Jeżeli ustalono zgodnie z ww. ustawą o odpadach, że podmiot zobowiązany jest do uzyskania wpisu do BDO, należy złożyć wniosek rejestrowy przed rozpoczęciem działalności.

Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej.

Poniżej przedstawiam, gdzie należy szukać wniosków, aby rejestracja w bazie BDO przebiegła pomyślnie.

Dokumenty i opłaty przy wniosku rejestrowym

Dostęp do systemu BDO przysługuje użytkownikowi głównemu. Może składać wnioski rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreślenie z rejestru, przekazywać sprawozdania roczne do właściwych organów, jak również może prowadzić ewidencję odpadów. Użytkownikiem głównym może zostać właściciel przedsiębiorstwa (osoba fizyczna posiadająca zarejestrowaną działalność) oraz osoba wskazana w KRS do reprezentacji spółki. Jeśli uprawnienia użytkownika głównego w ramach dostępu i obsługi systemu BDO nadano innej osobie, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi ona mieć udzielone pełnomocnictwo BDO. Do pełnomocnictwa składanego w systemie BDO należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (przelew na numer konta bankowego urzędu miasta należącego do strefy Urzędu Marszałkowskiego danego województwa).

Należy zapoznać się z art. 57 ust. 1. Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), który wskazuje kto podlega opłacie rejestrowej przy wpisie do rejestru tj. wprowadzający: sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli; baterie lub akumulatory; pojazdy; producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań oraz wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne. Jak również opłacie podlega wpis dla podmiotów reprezentujących. Opłata rejestrowa jest jednorazowa i jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa tj. 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
Wyżej wymienione podmioty wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za kolejny rok.
Po udanej rejestracji podmiotu, należy niezwłocznie złożyć wszystkie zaległe sprawozdania.

W jakim terminie nastąpi rejestracja złożonego wniosku?

Prawidłowo złożony wniosek, zostanie zatwierdzony i wciągu 30 dni zostanie nadany unikatowy numer BDO dla danego podmiotu.

Sprawozdanie w bazie BDO po terminie

Zaległe sprawozdania należy złożyć przez indywidualne kontro w internetowym systemie BDO jak najszybciej, ponieważ zgodnie z art. 180a. Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) wskazano możliwość nałożenia kary grzywny (od 20 do 5000 złotych) za brak dopełnienia obowiązku składania sprawozdań 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
W przypadku sprawozdania komunalnego, należy je złożyć do 31 stycznia. Jeśli następuje zakończenie prowadzenia działalności należy złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.
Złożenie sprawozdania w bazie BDO nie podlega opłacie.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach zwanej „ewidencją odpadów”. Szczegółowe przepisy dot. między innymi rodzajów odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz w art. 66 ustawy o odpadach. Na podstawie poprawnie prowadzonej ewidencji uzupełniane jest sprawozdanie roczne.

Podmioty w zależności od prowadzonej działalności zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdań takich jak:
• sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
• sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
• sprawozdanie komunalne.

Sprawozdanie - jak wygenerować nowe sprawozdanie?

Jeśli wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów odbywa się na terenie kilku województw, to sprawozdania należy złożyć do tych marszałków województw, na terenie których czynności te mają miejsce. Sprawozdania powinny zawierać tylko dane właściwe dla każdego województwa.

Od roku 2019 r. został nałożony obowiązek składania sprawozdań przez elektroniczny system BDO. W latach poprzednich również istniał obowiązek ewidencji, która prowadzona była na kartach papierowych i tak też składano sprawozdania.
Urząd może wezwać do złożenia zaległych sprawozdań, ponieważ dokumenty na podstawie których sporządzone sprawozdanie, należy przechowywać przez 5 lat. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.
Złożenie sprawozdania po terminie wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych, które doliczone są do opłat wynikających jedynie ze sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.


Źródło:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1624
https://bdo.mos.gov.pl


 

Autorka opracowania:

 

Opracowanie merytoryczne:

monika.nieszporek@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.