10 lipca 2023

Opłata za usługi wodne

Usługi wodne 2

Czym jest opłata za usługi wodne?

Jeżeli podmiot korzysta z wód poza zakres wykraczający za powszechny, zwykły i szczególny powinien uiszczać opłatę za usługi wodne. Definicja usług wodnych została przedstawiona w art. 35 ustawy i zgodnie z nią, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Definicje szczególne, powszechnego i zwykłego korzystania z wód można przeczytać w art. 32-34 Prawa wodnego

Usługi wodne obejmują zatem (art. 35 ust. 2 ustawy):
• pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
• piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
• uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
• odbiór i oczyszczanie ścieków;
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
• korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
• odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
• trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
• odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

 

Czy usługi wodne podlegają opłacie?

Obrazek przedstawiający znak zapytania. Poniżej znaku znajduje się odpowiedź na pytanie o opłaty za usługi wodne

Tak, zgodnie z art. 268 i art. 269 ustawy, opłata za usługi wodne naliczana jest za:
• pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
• odprowadzanie do wód:
o wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
o wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
• pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
• wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.;
• Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie z nieruchomości o powierzchnie powyżej 3500 m2 więcej niż 70% jej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
• wydobywanie z wód powierzchniowych oraz wód morza terytorialnego kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów oraz wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Jeżeli posiadasz pozwolenie wodnoprawne na:
• zrzut ścieków do wód lub do ziemi
• na pobór wód
• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód
- powinieneś uiszczać opłaty za usługi wodne.

 

Z czego składa się opłata za usługi wodne?

Opłata za usługi wodne składa się z dwóch części: opłaty stałej i opłaty zmiennej (art. 271 i 272 ustawy Prawo wodne). W postaci tabelarycznej przedstawiono charakterystykę obu rodzajów opłat na przykładzie wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód:

  Opłata stała Opłata zmienna
Kto ją ustala? Wody Polskie Wody Polskie
Jaka jest podstawa ustalania wysokości opłaty? Pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego Oświadczenia składanego przez podmiot korzystający z usług wodnych
Czy istnieje obowiązek składania oświadczenia? Nie Tak, należy złożyć po zakończonym kwartale oświadczenie do Wód Polskic
Jaki jest termin złożenia oświadczenia? Nie dotyczy W terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału
Czy Wody Polskie przekażą mi informację o wysokości opłaty? Tak, raz w roku do podmiotu zostanie wysłana informacja o wysokości opłaty. Tak, po każdym złożonym oświadczeniu organ przekazuje informację o wysokości opłaty.
Jaka jest częstotliwość uiszczania opłaty? 4 raty kwartalne, terminy wskazane w ww. informacji. co kwartał, 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości opłaty
Jaki jest termin uiszczenia opłaty? Najpóźniej do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty.

Czy dostępny jest wzór oświadczenia? Nie dotyczy  Wzór oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne - opłata zmienna
Gdzie należy uiścić opłatę? Rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podany w informacji o wysokości opłaty Rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podany w informacji o wysokości opłaty

 

Warto wiedzieć
Jeżeli podmiot nie otrzyma informacji od Wód Polskich o wysokości naliczonej opłaty może to oznaczać, że nie został przekroczony ustawowy próg poniżej którego opłata jest wymagana. Zatem, warto kontrolować jej wysokość samodzielnie.


Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne nie zgadza się z wysokością opłaty naliczonej przez Wody Polskie ma prawo złożyć reklamacje do Dyrektora Zarządu Zlewni w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji rocznej.


W przypadku braku uiszczenie opłaty za usługi wodne w wyznaczonym terminie, naliczane są odsetki od dnia następującego po dniu upływu płatności. Odsetki należy naliczyć samodzielne i wpłacić je bez wezwania na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Zachęcamy do zadawania pytań przy użyciu formularza kontaktowego. Jednocześnie informujemy, że informacje publikowane na niniejszej stronie nie stanowią wykładni prawa i nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieodpłatnym wykorzystywaniem wiedzy publikowanej na łamach serwisu.


 

Autorki opracowania

 

Wspracie merytoryczne:

Dominika Turek
dominika.turek@investeko.pl
 
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.