17 lipca 2023

Czy wiesz czym jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji?

3500 metrów kwadratowych

 

Kiedy następuje konieczność uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji?

Obowiązek uiszczenia opłaty pojawia się, kiedy na nieruchomości o powierzchni co najmniej 3500 m2 wykonano roboty lub obiekty budowalne trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 Prawo wodne).

 


Innymi słowy, aby podlegać pod obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji muszą być łącznie spełnione następujące warunki:
- wielkość nieruchomości co najmniej 3500 m2,
- obiekty trwale związane z gruntem zmniejszające powierzchnię biologicznie czynną o więcej niż 70%,
- tereny nie są ujęte w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Ustalenie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji należy do zadań gminy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


 

Jakie występują problemy związane z ustanowieniem podmiotów podlegających opłacie?

Prawo wodne nie zawiera wyjaśnienia definicji legalnej pojęć, które zostały użyte do zdefiniowania obowiązku. Wiemy, że obowiązek dotyczy nieruchomości w związku z wyłączeniem powierzchni biologicznie czynnej i brakiem dostępu do systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Natomiast nie wiemy czym dokładnie jest nieruchomość, teren biologicznie czynny oraz systemy kanalizacji otwartej lub zmakniętej.
Z pomocą przychodzi poradnik wydany przez Wody Polskie, które zaprezentowały niewiążące stanowisko w związku z najczęstszymi wątpliwościami podmiotów. Zgodnie z nim:

 

„nieruchomość”
pojęcie nieruchomości w rozumieniu przedmiotowego obowiązku należy rozumieć jako obszar wchodzący w skład jednej księgi wieczystej niezależnie od ilości działek gruntowych objętych daną księgą.

„powierzchnia biologicznie czynna”
to obszar o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez pojęcie powierzchni biologicznie czynnej rozumie się grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalna wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

„system kanalizacji otwartej lub zamkniętej”
pod tym pojęciem należy rozumieć zespół urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych lub roztopowych, którymi mogą być urządzenia kanalizacji deszczowej jak i ogólnospławnej. Natomiast otwarte systemy to m.in. rowy, rynny, korytka odwadniające.


„roboty budowlane oraz obiekt budowlany”
obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Roboty budowlane - zbiorowe prace mające na celu realizowanie jakiegoś przedsięwzięcia


Zgodnie z poradnikiem przesłanką do objęcia opłatą za zmniejszenie retencji jest nie tylko wykonanie na nieruchomości obiektów budowlanych, lecz również wykonanie jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, które doprowadziło do zmniejszenia retencji.


W jaki sposób pozyskiwane są dane na potrzeby ustalenia wysokości opłaty?
Zgodnie z art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustala wysokość opłaty za utraconą retencję i przekazuje zainteresowanym podmiotom w formie informacji. Niezbędne dane pozyskiwane są z:
• rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
• decyzji o warunkach zabudowy,
• pozwolenia na budowę,
• dokumentów składanych w celu dokonania odbioru budowy.

 

Kiedy należy uiścić opłatę?
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.
Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne zaniechał wykonania obowiązku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa wysokość opłaty w drodze decyzji.

Dobrze wiedzieć
Warto wiedzieć
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (art. 272, ust. 8). Jeżeli dla danej nieruchomości wyłączono 80% powierzchni biologicznie czynnej należy do obliczeń przyjąć powierzchnię odpowiadającą 80%-owemu wyłączeniu, a nie 10%-ową wartość stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznym wyłączeniem, a 70%-ową wartością określoną jako wartość graniczną.
Zobowiązane podmioty powinny składać oświadczenie za poszczególne kwartały w celu ustalenia wysokości opłaty. Oświadczenie należy składać do 30 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Niniejszy materiał powstał na podstawie materiału pomocniczego opublikowanego przez Wody Polskie.


 

Autorki opracowania

Dominika Turek - specjalistka 

Wspracie merytoryczne:

Dominika Turek
dominika.turek@investeko.pl
Specjalistka ds. ochrony środowiska
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.