23 maja 2024

Rola ESG w kryteriach zrównoważonego rozwoju.

Rola ESG w kryteriach zrównoważonego rozwoju

Rola ESG (Environmental, Social, Governance), czyli kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, w zrównoważonym rozwoju jest istotna i coraz bardziej znacząca. 

Świadczą o tym:
Rosnąca świadomość ekologiczna: W miarę jak globalne świadomość kwestii klimatycznych i środowiskowych rośnie, firmy są coraz bardziej oceniane pod kątem ich wpływu na środowisko. Obejmuje to zarządzanie zasobami, redukcję emisji i efektywność energetyczną. Organizacje, które przyjmują proaktywne podejście do zarządzania środowiskowego, często zdobywają przewagę konkurencyjną oraz są lepiej postrzegane przez konsumentów i inwestorów.

Zmiany demograficzne i oczekiwania społeczne: Nowe pokolenia konsumentów i pracowników, takie jak millenialsi i pokolenie Z, wykazują większe zainteresowanie etyką firm i ich wpływem społecznym. Firmy, które angażują się w odpowiedzialność społeczną, często lepiej radzą sobie z przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów, a także z budowaniem lojalności wśród konsumentów.

Rygorystyczniejsze regulacje: Rządy na całym świecie wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Firmy, które są w stanie przewidzieć i dostosować się do tych zmian, mogą uniknąć kar finansowych i innych konsekwencji prawnych.

Presja inwestorów i rynków finansowych: Inwestorzy i instytucje finansowe coraz częściej uwzględniają kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Firmy z silnymi wynikami ESG są postrzegane jako mniej ryzykowne i bardziej zrównoważone długoterminowo, co może przyciągać kapitał na bardziej korzystnych warunkach.
ESG odgrywa kluczową rolę w ocenie tego, jak przedsiębiorstwa i organizacje zarządzają ryzykiem oraz jak przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, lokalnym oraz branżowym. Oto główne aspekty, które warto omówić:

Środowisko (Environmental): Kryteria środowiskowe oceniają wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Obejmują one zarządzanie zasobami naturalnymi, redukcję emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami oraz efektywność energetyczną. Firmy, które skutecznie implementują strategie związane z ESG, często minimalizują swoje negatywne wpływy na środowisko, co przekłada się na niższe koszty, lepszą reputację i zgodność z przepisami prawnymi.

Społeczne (Social): Aspekty społeczne dotyczą relacji firmy z jej pracownikami, dostawcami, klientami oraz lokalnymi społecznościami. W tych obszarach analizuje się warunki pracy, prawa człowieka, równość szans, zaangażowanie społeczności oraz satysfakcję klientów. Firmy, które przykładają wagę do aspektów społecznych, często zyskują lepszą kulturę organizacyjną i większe zaufanie ze strony interesariuszy, co może prowadzić do wzrostu lojalności klientów i przewagi konkurencyjnej.

Ład korporacyjny (Governance): Kryteria związane z ładem korporacyjnym dotyczą struktury zarządzania firmą, praktyk etycznych, przejrzystości działalności oraz relacji z interesariuszami. Wysoki standard ładu korporacyjnego może zwiększać zaufanie inwestorów i innych interesariuszy, zmniejszać ryzyko korupcji i skandali, co przyczynia się do stabilności i długoterminowej wartości firmy.

Znaczenie ESG w zrównoważonym rozwoju:

Atrakcyjność dla inwestorów: W obecnym klimacie inwestycyjnym coraz większe znaczenie mają czynniki niematerialne, takie jak reputacja firmy czy zrównoważony rozwój. Inwestorzy coraz częściej preferują firmy z silnymi wynikami ESG.
Innowacje: Skupienie na kryteriach ESG może prowadzić do innowacji produktowych i procesowych, które z kolei mogą otworzyć nowe rynki i możliwości biznesowe.
Zgodność z regulacjami: Wiele krajów wprowadza coraz to bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności korporacyjnej, co sprawia, że firmy muszą dostosować swoje działania do tych wymogów.


Funkcjonujące definicje zrównoważonego rozwoju:
Definicja zrównoważonego rozwoju ewoluowała na przestrzeni lat, ale zasadniczo odnosi się do rozwoju, który spełnia potrzeby obecnego pokolenia bez kompromitowania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb. Oto kilka kluczowych definicji zrównoważonego rozwoju:

Raport Brundtland (1987): To z tego raportu, znanego również jako "Nasza Wspólna Przyszłość", pochodzi najbardziej znana definicja zrównoważonego rozwoju: "Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń". Ta definicja położyła podwaliny pod współczesne rozumienie zrównoważonego rozwoju i nadal jest szeroko cytowana.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ): ONZ rozszerza definicję zrównoważonego rozwoju, uwzględniając równowagę między trzema filarami: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Według ONZ, zrównoważony rozwój obejmuje harmonijny rozwój tych trzech obszarów w sposób, który promuje równość, zdrowie i dobrobyt na całym świecie.

Agenda 2030 ONZ: W Agendzie 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, ONZ określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są bardziej szczegółowymi celami mającymi na celu promowanie zrównoważonego rozwoju. Te cele obejmują szeroki zakres zagadnień, od zwalczania ubóstwa i głodu, poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji i zdrowia, aż po ochronę środowiska i promowanie pokoju.

Ekonomia Ekologiczna: W kontekście ekonomii ekologicznej, zrównoważony rozwój często jest definiowany jako sposób zarządzania, produkowania i konsumpcji, który utrzymuje zdrowie ekosystemów i zasoby dla przyszłych pokoleń. Ta perspektywa kładzie większy nacisk na ograniczenia środowiskowe jako kluczowy czynnik w planowaniu rozwoju.

Każda z tych definicji podkreśla konieczność myślenia długoterminowego i interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi, społecznymi i ekonomicznymi, aby zapewnić trwałość i sprawiedliwość dla przyszłych pokoleń.

 

Jak powinien wyglądać raport ESG?


Raport ESG (Environmental, Social, Governance) to dokument, który przedstawia informacje na temat działalności przedsiębiorstwa w kontekście jego wpływu na środowisko, społeczeństwo i jakość zarządzania. Dobrze przygotowany raport ESG powinien być przejrzysty, wiarygodny i dostarczać szczegółowych danych, które pozwalają ocenić działania firmy w tych trzech obszarach. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać taki raport:

Wprowadzenie i kontekst biznesowy:

Przedstawienie firmy, jej działalności, branży i rynków, na których operuje.
Omówienie strategii firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.


Zarządzanie i struktura odpowiedzialności:

Opis procesów zarządzania ESG, w tym struktury odpowiedzialności i podejmowania decyzji.
Informacje o politykach, procedurach i inicjatywach dotyczących ESG.


Obszar środowiskowy (Environmental):

Dane na temat wpływu firmy na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, gospodarki odpadami i bioróżnorodności.
Informacje o celach środowiskowych firmy, osiągnięciach i wyzwaniach.


Obszar społeczny (Social):

Informacje o praktykach zatrudnienia, w tym równości płci, dywersyfikacji i inkluzji.
Opis działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Dane na temat zaangażowania i wpływu na lokalne społeczności, inicjatywy CSR (Corporate Social Responsibility).


Ład korporacyjny (Governance):

Opis struktur i procesów zarządzania, w tym składu zarządu, polityki etyczne, przeciwdziałanie korupcji.
Informacje o stosowaniu przez firmę dobrych praktyk korporacyjnych i zarządzania ryzykiem.
Celowe wskaźniki i metryki:

Prezentacja kluczowych wskaźników KPI (Key Performance Indicators) dla każdego z obszarów ESG.
Analiza postępu w stosunku do ustalonych celów.
Wyzwania i plany na przyszłość:

Omówienie wyzwań i ryzyk związanych z działaniami ESG.
Plan działań mających na celu poprawę wyników w obszarach ESG.

Zewnętrzna weryfikacja i zgodność: Informacje o zewnętrznych audytach, certyfikatach i ocenach, które potwierdzają wiarygodność danych i działań opisanych w raporcie.
Podsumowanie i wnioski: Podsumowanie kluczowych osiągnięć i planów rozwoju w kontekście ESG.
Apel do interesariuszy o dialog i współpracę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Raport ESG powinien być regularnie aktualizowany i publikowany, co najmniej raz w roku, aby zapewnić przejrzystość i aktualność informacji. Ważne jest, aby dokument był łatwo dostępny dla wszystkich interesariuszy, w tym inwestorów, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.