2016

Zmiany w KOBIZE

Dnia 23 listopada 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016, poz. 1877).

Rozporządzenie ma ułatwić podmiotom rejestrację oraz raportowanie do Krajowej Bazy.Podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w rejestrze REGON do wniosków rejestracyjnych nie muszą już dołączać wykazów z tych rejestrów, o ile zawarte w nich dane są aktualne.

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość składania niektórych formularzy wyłącznie w postaci elektronicznej, jeżeli podmiot posiada ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP.

Znaczącym ułatwieniem jest również możliwość jednokrotnego zarejestrowania w bazie podmiotów korzystających ze środowiska, które posiadają wiele zakładów. Dotychczas podmioty takie zobowiązane były do zakładania kont oddzielnie dla każdego zakładu.