Nasi specjaliści

Zespół

„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana.”
Albert Einstein

Agata Białecka - Specjalista ds. ochrony środowiska

Zaczynając pracę w Investeko Serwis byłam opiekunem na 7 obiektach, obecnie ta liczba wzrosła do 37 obiektów.

Do moich zadań należy między innymi: udzielanie merytorycznych konsultacji w zakresie przepisów ochrony środowiska, nadzorowanie działań przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów, a także przeprowadzanie audytów.

Specjalizuję się w obsłudze obiektów wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania w nich przepisów Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Ukończyłam Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki z tytułem magistra inżyniera.

„Zrozumieć to znaczy zadawać wiele pytań.”
Fiodor Dostojewski

Anna Pacuk - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska

W dziale outsourcingu zajmuję się między innymi: przeprowadzaniem audytów kontrolnych, doradztwem prawnym oraz bieżącym monitorowaniem stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska. Reprezentuję zleceniodawców w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do moich zadań należy sporządzanie okresowych sprawozdań oraz realizacja obowiązków wynikających ze specyficznych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska (w tym współpraca z Organizacjami Odzysku), pomoc przy prowadzeniu ewidencji wprowadzanych do obrotu opakowań, sprzętu oraz baterii.
 
Specjalizuję się w doradztwie prawnym z zakresu gospodarki odpadami, a obecnie w szczególności w zakresie opakowań, sprzętu oraz baterii.
 
Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku ochrona środowiska z tytułem magistra.
„Doskonałość jest miarą nieba, dążenie do doskonałości miarą człowieka.”
Johann Wolfgang von Goethe

Katarzyna Mysiak - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska

Pracuję w branży związanej z ochroną środowiska, pomagając klientom przebrnąć przez zawiłości ustaw i rozporządzeń prawa ochrony środowiska, jak również w wykonywaniu wymaganej sprawozdawczości.
Moja praca polega na doradztwie prawnym w zakresie ochrony środowiska, obecnie w szczególności dla zakładów przemysłowych oraz firm usługowych. Zajmuję się m.in. przeprowadzaniem audytów w firmach pod kątem spełniania wymagań nakładanych przez prawo ochrony środowiska, monitorowaniem zmian prawnych, sprawozdawczością dotyczącą odpadów, naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzaniem raportów do KOBiZE.

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych głównie z prawidłową gospodarką odpadami.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

„Labor et patientia omnia vincunt - praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą.”

Katarzyna Paterek - Specjalista ds. ochrony środowiska

Sprawuję pieczę nad realizacją wszelkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, którym podlegają obsługiwane firmy. Dodatkowo przeprowadzam audyty w zakresie ochrony środowiska.

Specjalizuję się w prawie ochrony środowiska oraz w sprawozdawczości do Krajowej Bazy Zanieczyszczeń (KOBIZE).

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

„Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą praca i pilnym staraniem.”
Seneka

Ewa Gniełka - Specjalista ds. ochrony środowiska

Naszym klientom pomagam w realizacji obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Do moich zadań należy także przeprowadzanie audytów środowiskowych, jak również udzielanie bieżących konsultacji pod kątem formalno – prawnym.

W zakresie sprawozdawczości dla naszych klientów wykonuję sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska, zbiorcze zestawienia o ilości i jakości wytworzonych odpadów oraz raporty do KOBIZE.

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia ukończyłam na kierunku Biotechnologia na specjalizacji Biotechnologia w Ochronie Środowiska.

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”
Adam Mickiewicz

Agata Samociuk - Specjalista ds.ochrony środowiska

W zespole Investeko Serwis zajmuję się doradztwem w zakresie stosowania przepisów z tytułu prawa ochrony środowiska oraz odpowiadam za realizację obowiązków wynikających z tych przepisów, m.in. zajmuję się sprawozdawczością dotyczącą wykonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzaniem zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz przygotowywaniem raportów do KOBIZE.
Ponadto odpowiedzialna jestem za śledzenie istotnych zmian w przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności naszych Klientów.
Ukończyłam Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja Gospodarka Odpadami.