2016

Prostszy raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Zamiast skomplikowanych wzorów resort środowiska określi jedynie zakres informacji, jakie trafiają do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany mają ułatwić podmiotom korzystającym ze środowiska składanie raportów.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) do końca lutego każdego roku podmioty korzystające ze środowiska których działalność powoduje emisje, zobowiązane są wprowadzać do prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raporty za poprzedni rok. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska przewiduje przekazywanie danych według określonego w formie skomplikowanych tabel wzoru formularza. Resort opracowuje jednak nowe rozporządzenie, w którym planuje określić jedynie zakres wprowadzanych do bazy danych, bez określania jakiegokolwiek wzoru formularza.

Wszystkie informacje o emisjach w jednym miejscu

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji stanowi system informatyczny, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie m.in. informacji o podmiotach korzystających ze środowiska, danych o tym, gdzie prowadzona jest konkretna działalność powodująca emisje, o źródłach jej powstawania czy środkach technicznych mających na celu jej zapobieganie lub ograniczanie. Informacje zawarte w Krajowej bazie są następnie wykorzystywane do celów statystycznych oraz służą do bieżącej oceny jakości powietrza. Gromadzenie danych w jednym miejscu pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych przedstawianych przez poszczególne podmioty.

Mniej biurokracji, większa przydatność

Nowa treść rozporządzenia wynika z doświadczeń KOBiZE zebranych w trakcie prowadzenia systemu. Zmiany te wydają się być przyjazne dla podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ ułatwiają dopełnienie niektórych formalności, m.in. poprzez możliwość jednokrotnego zarejestrowania w bazie podmiotu korzystającego ze środowiska pomimo posiadania przez niego wielu zakładów (obecnie istnieje konieczność zakładania konta dla każdego zakładu oddzielnie). W nowym rozporządzeniu rezygnuje się także z konieczności dołączania do formularzy oryginałów albo kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej w przypadkach, gdy w tych rejestrach dostępne są aktualne dane. Resort środowiska chce również zezwolić na składanie niektórych formularzy wyłącznie w postaci elektronicznej, jeżeli podmiot posiada ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP.

Z oceny skutków regulacji wynika, że dzięki wprowadzonym zmianom gromadzone w Krajowej Bazie dane będzie można łatwiej przetwarzać, zestawiać i analizować. Krajowa baza powinna stać się dzięki temu bardziej funkcjonalna i lepiej spełniać swoją rolę w zakresie bilansowania i prognozowania emisji. Zgodnie z treścią projektowanego rozporządzenia, nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 9 września 2016 r.

Kamil Szydłowski