06 czerwca 2024

Wymogi dotyczące miejsc magazynowania odpadów

Jak poprawnie magazynować odpady

Regulacje dotyczące magazynowania odpadów

Główne regulacje dotyczące magazynowania odpadów zawarte są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm., uo) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 uo jako magazynowanie rozumie się:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Cytując dosłownie ustawę, a w zasadzie art. 25 uo, można się dowiedzieć, że:
1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

W oddzielnych rozporządzeniach określone zostały szczegółowe wymagania dla odpadów charkateryzujących się szczególnymi właściwościami. Poniżej opisano różne rodzaje odpadów i sposoby ich zagospodarowania.

Magazynowanie odpadów komunalnych

Poprzez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposbu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Magazynowanie filtrów powietrza

Jest to odpad o kodzie 15 02 03 należący do grupy 15, czyli odpadów opakowaniowych, sorbentów, tkanin do wyceniarania, materiałów filtracjnych i ubrań nieujętych w innych grupach. Jego magazynowanie powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z treścią rozporządzenia m.in. opisne powinny miejsca magazynowania odpadów co najmniej kodem odpadu.

Magazynowanie świetlówek

jest to odpad o kodzie 16 02 13* należący do grupy 16, czyli opadów nieujętych w innych grupach. W chwili obecnej brakuje rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania tego rodzaju odpadu. Warto zwrócić uwagę na to, że świetlówki stanowią zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny i zgodnie z art. 43 uo powinny być magazynowane pod zadaszeniem, na utwardzonym podłożu, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Magazynowanie tonerów

jest to odpad klasyfikowany pod kodami  16 02 13* lub 16 02 14 należące do grupy odpadów nieujętych w innych grupach. Podobnie jak świetlówki tonery stanowią zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny i zgodnie z art. 43 ustawy o odpadach powinny być magazynowane pod zadaszeniem, na utwardzonym podłożu, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Magazynowanie odpadów z budowy

Mowa o odpadach z grupy 17 czyli odpadach z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Aktualnie odpady te, należy magazynować zgodnie z rozporządzeniem. Miejsca te powinnyć być m.in. opisane miejscami magazynowania odpadów co najmniej kodem. Od 1 stycznia 2025 r. wejdą w życie zapisy z nowelizacji Ustawy o odpadach wprowadzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Zgodnie z art. 101a odpady poremontowe/budowlane będzie należało zbierać selektywnie z podziałem na co najmniej poniższe frakcje:

  • drewno,
  • metale,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne,
  • gips,
  • odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Obowiązek nie dotyczy gospodarstw domowych, PSZOK-ów oraz odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Powyżej przestawiono wymogi dotyczące magazynowania wybranych grup odpadów. Ale w katalogu odpadów mamy jeszcze wiele kodów, które mogą wymagać szczegółowej analizy. W ramach usługi audytu świadczonego przez IES lub obsługi stałej możemy przeanalizować odpady wytwarzane na obiekcie i dać nasze rekomendacje dotyczące nie tylko sposobu ich zagospodarowania.


 

Autorki opracowania

Dominika Turek 

Wspracie merytoryczne:

Dominika Turek
dominika.turek@investeko.pl
Specjalizuje się w prawie dot. odpadów
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.