21 sierpnia 2023

Czym są ESRS?

ESRS

Czym są ESRS?

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards.
Wg nowych standardów podmioty podlegające pod dyrektywę CSRD będą raportowały kwestie zrównoważonego rozwoju. Obejmują one kwestie środowiskowe, społeczne i te związane z zarządzaniem. Spółki będą raportowały kwestie związane z zmianami klimatycznymi, różnorodnością biologiczną i prawami człowieka.

Powyższemu przyświeca jeden cel: inwestorzy dzięki nowemu rodzajowi sprawozdań powinni zrozumieć wpływ firm na zrównoważony rozwój. Rozporządzenie jak i zestaw standardów dostępne są na stronie Komisji

W jaki sposób spółki będą raportowały ESG?

Raportowanie odbywać się bedzie zgodnie z:

Standardami przekrojowymi:
ESRS 1 Wymogi ogólne
ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji

Standardami dotyczącymi kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego:
ESRS E1 Zmiana klimatu,
ESRS E2 Zanieczyszczenie,
ESRS E3 Woda i zasoby morskie,
ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy,
ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
ESRS S1 Właśni pracownicy,
ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości,
ESRS S3 Dotknięte społeczności,
ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi,
ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej;
Aktualnie ESRS obejmują wszystkie sektory. Oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem CSRD niezależnie od rodzaju działalności. Do czerwca 2024 r. Komisja powinna przyjąć: standardy sektorowe, standardy dla MŚP notowane na rynku regulowanym oraz standardy dla spółek spoza UE.

W poszczególnych ESRS znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące informacji jakie należy ujawniać.


Co można pominąć w sprawozdawczości?
Jednostki zatrudniające mniej niż 750 pracowników mogą pominąć:

  • dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 oraz
  • wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w standardzie dotyczącym „własnych pracowników” w pierwszym roku stosowania standardów oraz
  • wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w standardach dotyczących różnorodności biologicznej i osób zatrudnionych w łańcuchu wartości, dotkniętych społeczności, a także konsumentów i użytkowników końcowych w pierwszych dwóch latach stosowania standardów.

Wszystkie jednostki mogą pominąć następujące informacje w pierwszym roku stosowania standardów:

  • antycypowane skutki finansowe powiązane z kwestiami środowiskowymi innymi niż klimat (zanieczyszczenie, woda, różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów) oraz
  • niektóre punkty danych związane z własnymi pracownikami jednostek (ochrona socjalna, osoby z niepełnosprawnościami, problemy zdrowotne związane z praca i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym).

Od kiedy spółki zaczną raportować wg ESRS?


Akt delegowany ma zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. dla jednostek które już podlegały wymogom dotyczącym sprawozdawczości. Dla pozostałych podmiotów raportowanie wdrażane będzie stopniowo. Małe i średnie jednostki notowane na rynku regulowanym będą składały sprawozdania zgodnie z oddzielnymi standardami, które Komisja przyjmie do końca czerwca 2024 r.


Terminy obowiązywania są następujące dla poszczególnych podmiotów:
od 1 stycznia 2024 r.
a) duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego i których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym;
b) jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym
od 1 stycznia 2025 r.
a) duże jednostki inne niż duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego i których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym;
b) jednostki dominującej dużej grupy inne niż jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym.
od 1 stycznia 2026 r.
a) małe i średnie jednostki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek;
b) małe i niezłożone instytucje będące dużymi jednostkami albo małymi i średnimi jednostkami, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek;
c) wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji będące dużymi jednostkami albo małymi i średnimi jednostkami, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek.


 

Autorka opracowania

Klaudia Pietryszyn 

Wspracie merytoryczne:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl
Managerka ds. rozwoju
 
 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.