26 października 2023

Czy raporty zrównoważonego rozwoju będą podlegały weryfikacji? - rola biegłego rewidenta

Sprawozdawczość

Czy raporty zrównoważonego rozwoju będą podlegały weryfikacji?

Termin implementacji dyrektywy CSRD do prawa polskiego upłynie 6 lipca 2024 r. Zastąpi ona dyrektywę NFRD.

Pierwszy obowiązek raportowania pojawi się w 2025 r. za rok 2024 r. i dotyczyć będzie podmiotów które podlegały już pod dyrektywę NFRD.
O terminach rozszerzania obowiązku można przeczytać na naszym blogu: Terminy obowiązywania sprawozdawczości niefinansowej

Weryfikacja raportów

Zgodnie z treścią nowych przepisów raporty zrównoważonego rozwoju będą podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta lub niezależnego dostawcę usługi atestacyjnej. Ostateczna decyzja o tym kto będzie upoważniony do weryfikacji raportów zapada wewnątrz państwa członkowskiego. Dyrektywa CSRD wprowadza nowe brzmienie definicji zawodu biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej. Zgodnie z nową definicją:

biegły rewident oznacza osobę fizyczną zatwierdzoną zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy przez właściwe organy państwa członkowskiego w celu przeprowadzania badań ustawowych oraz, w stosownych przypadkach, wykonywania usług atestacyjnych w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju;

firma audytorska oznacza osobę prawną lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną, niezależnie od jej formy prawnej, zatwierdzoną zgodnie z niniejszą dyrektywą przez właściwe organy państwa członkowskiego w celu przeprowadzania badań ustawowych oraz, w stosownych przypadkach, wykonywania usług atestacyjnych w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aby biegły rewident mógł zostać dopuszczony do atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwój powinien co najmniej posiadać wiedzę w następującym zakresie:

  • analiza zrównoważonego rozwoju
  • proces należytej staranności
  • wymogi prawne i standardy dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Jakie obszary będą weryfikowane przez biegłego rewidenta?

Biegli rewidenci lub firmy audytorskie będą sprawdzali sprawozdania niefinansowe wg jednolitych standardów ESRS. Dotyczą one obszaru środowisko (E), sprawy społeczne (S) oraz ład korporacyjnych (G).

Jednak zakres ujawnień uzależniony jest od analizy podwójnej istotności.

Czym jest podwójna istotność?

Ujawnienia można podzielić na dwie kategorie. Są to ujawnienia obowiązkowe oraz wynikające z badania podwójnej istotności. Ujawienia ogólne opisane w są w ESRS 1 oraz ESRS 2 Ujawnienia ogólne. Każde przedsiębiorstwo przystępując do sprawozdawczości powinno poddać się badaniu istotności czyli ważności danego kryterium z punktu widzenia istotności oddziaływania i istotności finansowej.

Badanie to powinno być przeprowadzone z uwzględnieniem ryzyk i szans.

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.