2016

Organizacja Zero West Europe zwiększa ruch na europejskim rynku odpadów

Jak mówią dane Eurostatu przeciętny Europejczyk wytworzył w 2014 r. 475 kg odpadów, z czego tylko 44 proc. zostało poddanych recyklingowi lub kompostowaniu. Pozostałe 56 proc. skończyło na składowisku (28 proc.) lub zostało poddane termicznemu przekształceniu (27 proc.).

Organizacja Zero Waste Europe zauważa dwa dominujące trendy w tych statystykach: po pierwsze widać bardzo małą poprawę, jeśli chodzi o samą ilość wytwarzanych odpadów, ponadto nastąpiło przesunięcie strumienia odpadów ze składowisk w kierunku spalarni (wzrost o 1,1 proc.), w mniejszym stopniu zaś w kierunku recyklingu (1-proc. wzrost).

Generalnie kraje, które dobrze sobie radzą z gospodarowaniem odpadami, nie potrafią zredukować ilości produkowanych odpadów. Z kolei państwa najbardziej efektywne pod względem ograniczania powstawania odpadów nie wykorzystują należycie potencjału recyklingu i kompostowania.

W obliczu tych faktów, a także w ramach dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, Zero Waste Europe domaga się przyjęcia celu 100 kg wytworzonych odpadów resztkowych per capita do 2030 roku. Organizacja uważa, że pozwoliłby on z kolei osiągnąć cele dotyczące recyklingu w krajach, których mieszkańcy produkują mniej odpadów. Jednocześnie cel taki wpłynąłby na zmniejszenie ilości śmieci tam, gdzie programy recyklingu są już zaawansowane.

Patrząc na statystyki za 2014 rok dotyczące odpadów resztkowych przypadających na mieszkańca widać, że generalnie istnieje znaczna zbieżność między państwami członkowskimi UE. Średnio w UE przypada 259 kg na mieszkańca, a więc cel w postaci 100 kg na 2030 rok wydaje się wykonalny.

Jak wskazuje Joan Marc Simon, dyrektor wykonawczy Zero Waste Europe, cel dotyczący odpadów resztkowych to dobry wskaźnik efektywności zasobów oraz zużycia zasobów. Byłby bowiem odzwierciedleniem jakości polityk dotyczących zapobiegania, ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, czyli sposobów postawionych wysoko w hierarchii metod postępowania z odpadami.

Ewa Szekalska