2016

Karty Urządzeń w systemie CRO

Przypominamy, że Karty w systemie CRO dla urządzeń zawierających kilka obiegów chłodniczych zakłada się dla każdego układu osobno jeżeli jego napełnienie wynosi 3 kg lub więcej. Wynika to bezpośrednio z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – z definicji ilości F-gazu lub SZWO zawartej w urządzeniach. W związku z powyższym, w przypadku urządzenia, którego pojedynczy obieg czynnika chłodniczego zawiera poniżej 3 kg SZWO lub F-gazu, Karty Urządzenia się nie zakłada.

Przypominamy również, że do Kart Urządzeń wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrola szczelności.

Ponadto, informujemy, że w rubryce „Historia wpisów w karcie” również muszą zostać wpisane dane osoby posiadającej odpowiedni certyfikat. Częstą praktyką jest wpisywanie w polu tym danych operatora bądź administratora danego urządzenia, co jednak jest niedozwolone.