2017

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Na Przedsiębiorcy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, spoczywa szereg obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Jednym z obszarów funkcjonowania firmy objętych regulacjami prawnymi jest gospodarka odpadami. W wyniku prowadzonej działalności, na terenie firmy mogą powstawać zarówno odpady komunalne, jak i wytworzone w wyniku prowadzonej działalności. Oba rodzaje podlegają innym regulacjom prawnym. Postępowanie z odpadami komunalnymi reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289] oraz miejscowe akty prawne jak Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie. Dla regulacji dotyczących odpadów innych niż komunalne głównym filarem jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.].

Dla przedsiębiorcy częstym problemem jest określenie czy wytworzony odpad, należy zaklasyfikować do odpadu komunalnego. Za odpady komunalne ustawodawca nakazuje uznać odpady podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych „ze względu na swój charakter lub skład”. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych odpadami komunalnymi będą m.in. odpady, które powstają w wyniku bytowania pracowników, klientów np. opakowania powstałe w związku z konsumpcją produktów spożywczych.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych, z nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorca powinien oddawać odpady komunalne gminie, na podstawie złożonej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z uwzględnieniem zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów [Dz.U. 2017 poz. 19] przedsiębiorcy często zadają pytanie jak nowe regulacje wpłyną na ich gospodarkę odpadami komunalnymi. To na gminach, a nie przedsiębiorcach, spoczywa obowiązek wprowadzenia nowego systemu segregacji odpadów. Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach ustalonych przez Rozporządzenie, gminy mają pięć lat. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych nie będzie zobowiązany do zmiany deklaracji.

Odrębną kwestią jest gospodarka odpadami innymi niż komunalne. Wytworzone w wyniku działalności firmy odpady należy zaklasyfikować zgodnie ze źródłem powstania do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. z 2014 r., poz. 1923]. Istotną kwestią jest również prawidłowe magazynowanie odpadu, które oprócz spełnienia wymogów ochrony środowiska podniesienie efektywności sortowania i zwiększy ilości odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Każdy odpad powinien być gromadzony i przechowywany:
- selektywnie,
- w wyznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, miejscach,
- w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady,
- miejsce magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie oznakowane lub opisane.

Odpady powinny być gromadzone do momentu wypełnienia wyznaczonego pojemnika na odpady lub do momentu zebrania odpowiedniej partii odpadów, której transport jest uzasadniony ekonomicznie lub organizacyjnie.

Odbiorcami odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powinny być wyłącznie jednostki posiadające stosowne zezwolenie na odbiór przedmiotowych odpadów, wydane w oparciu o obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Tylko w takim przypadku wytwórca odpadów, z chwilą ich przekazania, zwolniony jest z dalszej odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami.

Firma, jako wytwórca odpadów jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów, na którą składają się Karty przekazania odpadów, Karty ewidencji odpadów oraz do sporządzenia Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie należy złożyć do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania.

Jeśli firma wytwarza odpady, w związku z eksploatacją instalacji należy zweryfikować ilość odpadów, które są wytwarzane w ciągu roku. Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych oraz powyżej 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z art. 180 a Ustawy Prawo ochrony środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Postępowanie zgodnie z przepisami ochrony środowiska nie tylko pozwoli uniknąć kar, ale i umożliwi racjonalną gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, której celem jest uzyskanie jak najwyższego poziomu recyklingu. W konsekwencji zmniejszeniu powinna ulegać ilość odpadów trafiających na składowisko. Mierzalnym efektem prawidłowego postępowania z odpadami będzie m.in. zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów.

Katarzyna Paterek - Specjalista ds. ochrony środowiska