EcoOutsourcing

Przejmujemy Twoje obowiązki wynikające z przepisów prawa
ochrony środowiska, Ty możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.

EcoOutsourcing

Dziś 93 proc. dużych i średnich firm w Polsce regularnie korzysta ze specjalistów zewnętrznych. Outsourcing realizowany przez IE Serwis oznacza:

Kompleksową obsługę w zakresie zagospodarowania odpadów

Doradztwo w zarządzaniu gospodarką odpadami

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Audyt formalno – prawny

Sprawozdania OPAK

Doradztwo prawno-techniczne z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

Monitorowanie stanu formalno-prawnego obiektu w zakresie ochrony środowiska

Nasi klienci

HANEX
PANELTECH
BUMA
ESAB
FASHION
IKEA
Wola Park
Guliwer
Bemowo
3Stawy Katowice

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy to usługa, w ramach której proponujemy Państwu przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i aktów powiązanych. 

AUDYT

 • Wykonywanie weryfikującego audytu formalno - prawnego w zakresie ochrony środowiska,

Cel: kontrola realizacji zadań środowiskowych. Wnioski z przeglądu zawierane są w  dokumentacji pt. “Analiza aspektów środowiskowych obiektu”.

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 • Konsultacje w zakresie prowadzenia rocznej ewidencji zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska- naliczanie wraz z przygotowaniem wymaganych prawem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Przygotowywanie pełnego raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Ewidencja wytwarzanych i zbieranych odpadów,
 • Konsultacje w zakresie przygotowywania kart przekazania odpadów oraz przeprowadzenia szkolenia osób odpowiedzialnych za kontakt z odbiorcami odpadów,
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • Monitorowanie umów dotyczących odbioru wytwarzanych odpadów,
 • Opracowanie Planu gospodarki odpadami,
 • Bieżąca współpraca z podwykonawcami.

ORGANIZACJE ODZYSKU

 • Raportowanie ilości wprowadzonych do obrotu opakowań do Organizacji Odzysku, na podstawie comiesięcznych danych przekazywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz. U. 2013, poz. 888],
 • Raportowania ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Organizacji Odzysku, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym [Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.] oraz art. 34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach [Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.],
 • Raportowanie ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do GIOŚ na podstawie danych uzyskanych od Organizacji Odzysku, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym [Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.].

OPAK

 • Składanie sprawozdań dotyczących opakowań i produktów w opakowaniach (OPAKI) do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz 607 z poźn. zm.]. oraz art. 237 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. [Dz. U. 2013, poz. 21].

GIOŚ

 • Dokonywanie zgłoszeń do GIOŚ w zakresie wprowadzanej do obrotu nowej grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 32 oraz nowego adresu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ), zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  [Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.].

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 • Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzenie korespondencji z organami ochrony środowiska,
 • Uczestnictwo w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby zapowiedzianej kontroli.